Geometrický plán

  • pro dělení stávajícího pozemku dle vašich požadavků,
  • pro zaměření nové stavby nebo přístavby ke kolaudačnímu řízení a rozestavěné stavby pro získání úvěru,
  • pro obnovení parcely vedené ve zjednodušené evidenci,
  • pro zaměření liniových staveb (silnic, úprav vodních toků atd.),
  • pro vyznačení věcného břemene (práv přístupu přes cizí pozemek, údržba sítí na cizím pozemku atd.).

Geometrický plán je ve všech případech technickým podkladem pro případný zápis do katastru nemovitostí a neoddělitelnou součástí příslušné listiny (kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, kupní smlouva…), podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí. O zápis do katastru nemovitostí požádá vlastník parcely dotčené změnou.

Do té doby je geometrický plán pouze uložen v technické dokumentaci katastrálního úřadu. Platnost vyhotoveného geometrického plánu není omezena, pokud nedojde na dotčených parcelách k jinému zápisu, který by způsobil nesoulad mezi údaji v katastru nemovitostí a dosavadním stavem ve výkazu výměr geometrického plánu.

DWK GEO spol. s r.o.

Sídlo

Náměstí Karla IV 5/5
628 00 Brno

Kanceláře

Ječná 29a
621 00 Brno - Řečkovice
Budova bývalé Geodezie
4. patro, kanc. č. 404 a 405

Kontakt

dwkgeo@dwkgeo.cz
775 745 500 (ing. Pavel Králík)
775 745 505 (ing. Karel Doležal)

Poptávka